Waar staan wij voor

SAMEN STAAN WIJ STERK
Samen sterk

Wij zijn Zwolse veteranen die onder buitengewone omstandigheden ons werk hebben gedaan. Daarbij zijn we geconfronteerd met schokkende beelden en mensonterende situaties. Wij verlieten onze dierbaren om een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid. Ver van huis, waar ook ter wereld. Overal en altijd stond daarbij de missie voorop, evenals kameraadschap, trouw en doorzettingsvermogen. Wij begrijpen elkaar. Hoeven elkaar niets uit te leggen en hebben aan een half woord genoeg. Het is belangrijk mensen in de Zwolse samenleving meer bewust te maken van ons werk en de betekenis daarvan. Toen, nu en straks.

Doelstelling

  • Het namens en in samenwerking met haar leden behartigen van de algemene belangen van de Zwolse veteranen en hun relaties in de meest ruime zin des woords

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg, los van partijpolitieke richting, levensovertuiging of religie en door:

  • haar aansluiting bij de te Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) gevestigde Vereniging Veteranen Platform, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41183597;
  •  het bevorderen van de maatschappelijke erkenning, waardering en herkenning van de veteranen in de Zwolse samenleving;
  •  het zorgdragen voor kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het verwerkingsproces van de leden in het bijzonder, onder meer door inzet van opgeleide veteranenhelpers en door het ontplooien van diverse samenhorigheidsactiviteiten en een collegiaal netwerk;
  •  het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan: Beleidsplan Vereniging Veteranen Zwolle

Reacties zijn gesloten.